Tiráž Stiftung

Legálna identifikácia poskytovateľa:

Nadácia Bhakti Marga
zastúpená predstavenstvom Christopher Groom, Stefan Koschel, Stefan Bernard
Am Geisberg 1-8
65321 Heidenrod Springen
Nemecko
Telefón: 06124 / 6059-000
Telefón (spoplatnený):
06124 / 6059-000 0.29 € (s DPH) / za minútu z nemeckej pevnej linky; maximálna cena mobilného telefónu: 0.42 € (vrátane DPH) / za minútu
Fax: 06124 / 72769-13
E-mail: info@bhaktimarga.org
Predseda predstavenstva: Christopher Groom
Registračné číslo: I 13 - 25d 04/11 - (9) -49

Zodpovedá za obsah podľa § 18 Abs. 2 MStV:

Jan-Philipp Zehner Am Geisberg 1-8 65321 Heidenrod

Príslušný orgán dohľadu

Regionálna rada v Darmstadte, odbor II - Dezernat 21
Darmstadtská regionálna rada
Oddiel II, oddiel 21
Wilhelminenstr. 1-3, 64278 Darmstadt, Nemecko
Telefón +49 (0) 6151 / 12-5401, Fax +49 (0) 6151 / 12-5926
www.rp-darmstadt.hessen.de

dementi

Bhakti Marga vynakladá maximálne úsilie, aby zabezpečila, že informácie na jej webovej stránke sú vždy správne a aktuálne, pričom zmeny alebo doplnky týchto informácií budú prebiehať podľa potreby priebežne a bez predchádzajúceho upozornenia. Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán, nad ktorými nemá Bhakti Marga žiadnu kontrolu. Tieto odkazy poskytujú iba prístup k používaniu obsahu tretích strán v súlade s § 8 TMG. Napriek tomu Bhakti Marga nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť a úplnosť. Napriek starostlivej kontrole obsahu Bhakti Marga nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Pri prvom prepojení na inú webovú stránku Bhakti Marga skontrolovala externý obsah, aby zistila, či by mohol viesť k akejkoľvek občianskej alebo trestnej zodpovednosti. Hneď ako sa zistí, že konkrétna ponuka, na ktorú bol poskytnutý odkaz, vyvoláva občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť, odkaz na túto ponuku bude okamžite odstránený, pokiaľ je to technicky možné a primerané. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia.

Copyright:

Dizajn internetových stránok, ako aj obsahové príspevky vrátane všetkých ich častí, ako sú texty a obrázky, sú chránené autorským právom. To platí najmä pre texty, obrázky, grafiku, zvukové, video alebo animačné súbory vrátane ich usporiadania na internetových stránkach. Nie je možné v nich vykonávať žiadne zmeny. Akákoľvek reprodukcia alebo použitie mimo úzkych hraníc autorského zákona nie je bez súhlasu povolené. Postúpenie obsahu webovej stránky tretím stranám za úhradu nie je dovolené.

Alternatívne spôsoby riešenia sporov:

Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov online (platforma OS), ktorá je k dispozícii na internetovej stránke https://ec.europa.eu/odr.
Nie sme ochotní zúčastniť sa na konaní pred spotrebiteľskými arbitrážnymi orgánmi.